direct naar inhoud van Artikel 7 Algemene gebruiksregels
Plan: Stichtse Putten OCMNL te Zeewolde
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPOCMNL-ON01

Artikel 7 Algemene gebruiksregels

7.1 Strijdig gebruik

Naast hetgeen daaromtrent in artikel 7.2 Wro is bepaald is het verboden om de grond en opstallen te gebruiken of te laten gebruiken voor:

  • a. het gebruik van een bijgebouw voor zelfstandige bewoning;
  • b. het gebruik van een vrijstaand bijgebouw voor een aan huis verbonden beroep en bedrijfsuitoefening aan huis;
  • c. het gebruik of laten gebruiken van de gebouwen voor een seksinrichting;
  • d. prostitutie;
  • e. het gebruik van de gronden en bouwwerken strijdig met de parkeernormen, overeenkomstig Bijlage 1 Notitie toepassing parkeernormen 'Notitie toepassing parkeernormen'.
  • f. andere doeleinden dan waarvoor burgemeester en wethouders vergunning hebben verleend.
7.2 Afwijken gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7.1 onder e indien in de nabije omgeving voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn of kunnen worden gerealiseerd, overeenkomstig de regels ten aanzien van parkeren zoals opgenomen in Bijlage 1 'Notitie toepassing parkeernormen'.

7.3 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening voor parkeren

De voorschriften van de bouwverordening (onderwerpen van stedenbouwkundige aard) met betrekking tot parkeren, artikel 2.5.30, blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing.