direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Stichtse Putten OCMNL te Zeewolde
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPOCMNL-ON01

1.1 Aanleiding

De samenwerkende instanties van de Veiligheidsregio Flevoland en de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zijn voornemens om de samenwerking tussen de veiligheidsregio's te intensiveren.

Voor de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek functioneren momenteel twee gemeenschappelijke meldkamers (GMK) die wettelijk en kwalitatief voldoen. Uit de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding is gebleken dat het functioneren bij crises of rampen zeer beperkt is, aangezien de capaciteit, fysieke ruimtes en informatievoorziening een knelpunt vormen. Ook het ontbreken van een uitwijklocatie is onwenselijk.

Het samenvoegen van de gemeenschappelijke meldkamers van beide regio's is noodzakelijk vanuit financieel en facilitair oogpunt. Ingezet wordt op het samenvoegen van de GMK's van beide veiligheidsregio's tot een interregionale GMK Flevoland Gooi en Vechtstreek gecombineerd met gezamenlijke voorzieningen voor een Inter Regionaal Coördinatie Centrum (IRCC). Ook de behoefte aan algemene administratieve voorzieningen voor de recherche wordt in dit traject meegenomen. Het doel van de voorgenomen ontwikkeling is het realiseren van kwaliteitsverbetering en efficiencywinst in de uitvoering van de (toekomstige) taken en verantwoordelijkheden van de GMK en de IRCC. Hiervoor is een projectorganisatie opgezet.

De veiligheidsregio's hebben het voornemen om een interregionale meldkamer met operationeel centrum te realiseren in de omgeving van de Stichtse Brug. Inmiddels hebben de veiligheidsregio Utrecht en het KLPD de intentie uitgesproken om te participeren in deze ontwikkeling. De Stichtse Brug is de brugverbinding tussen de provincie Flevoland en 't Gooi. Het voornemen is om het operationeel centrum Midden Nederland (OCMNL) te ontwikkelen nabij de Stichtse Putten aan de Gooimeerdijk 12 te Zeewolde, aangezien de locatie vanuit beide regio's goed bereikbaar is. De locatie is een strategisch punt voor beide veiligheidsregio's.

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een principe-verzoek om planologische medewerking ingediend. De gemeente Zeewolde heeft bij brief aangegeven dat zij planologische medewerking verlenen met daarbij bepaalde voorwaarden omtrent eigen risico, plankosten en planschadeovereenkomst.

In de bestaande situatie is in het plangebied een onderhoudssteunpunt van de provincie Flevoland gevestigd. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben aangegeven dat zij in principe bereid zijn om het onderhoudssteunpunt te verplaatsen en de vrijkomende kavel te verkopen ten behoeve van de vestiging van het OCMNL.

Het onderhavige bestemmingsplan is de planologisch-juridische regeling die de voorgenomen ontwikkeling van het OCMNL nabij de Stichtse Putten te Zeewolde mogelijk maakt.

Overigens, voordat het centrum 'Operationeel Centrum Midden Nederland' (OCMNL) werd genoemd, was de benaming van het centrum 'Operationeel Centrum Stichtse Brug' (OCSB). In onderliggende documenten komt dit soms terug.