direct naar inhoud van 2.4 Nationaal beleid
Plan: Stichtse Putten OCMNL te Zeewolde
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPOCMNL-ON01

2.4 Nationaal beleid

2.4.1 Nota Ruimte

De Nota Ruimte heeft als hoofddoel: ruimte voor de ruimtevragende functies en de gerichtheid op vier algemene doelen:

  • versterking internationale concurrentiepositie;
  • bevordering krachtige steden en een vitaal platteland;
  • borging en ontwikkeling (inter)nationale waarden;
  • borging van de veiligheid.

De Nota Ruimte gaat uit van sturing op hoofdlijnen, decentraal wat kan, centraal wat moet en ziet op ontwikkelingsplanologie en uitvoeringsgerichtheid, op een dynamisch op ontwikkeling gericht ruimtelijk beleid.

Het plangebied ligt binnen de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur (RHS) economie, infrastructuur en water. Het plangebied maakt deel uit van een "nationaal stedelijk netwerk" en ligt op de rand van een "economisch kerngebied". Binnen de beleidsstrategie "bundeling van verstedelijking en infrastructuur" richt het rijk zich op de gebieden en netwerken die tot de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur behoren: nationale stedelijke netwerken, economische kerngebieden en hoofdverbindingsassen. In nationale stedelijke netwerken gaat het om een goede organisatie: gemeenten werken met elkaar samen om daarmee ruimtelijke keuzen op elkaar af te stemmen en gezamenlijk meer te kunnen bieden dan elk voor zich. Economische kerngebieden zijn de belangrijkste economische gebieden binnen Nederland. Vooral door hun strategische ligging bevinden zich in deze gebieden de belangrijkste concentraties van en potenties voor stuwende bedrijvigheid en werkgelegenheid en wordt de meeste toegevoegde waarde gerealiseerd.

Nabij het plangebied ligt de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur water, natuur en landschap. Hierin is de omgeving van het plangebied aangegeven als natuurgebied (EHS). Het plangebied ligt buiten de EHS, vogel- en habitatrichtlijngebied en Natuurbeschermingswetgebied.

Vanuit de Nota Ruimte worden er geen specifieke beperkingen opgelegd voor de onderhavige locatie.