direct naar inhoud van 2.6 Gemeentelijk beleid
Plan: Stichtse Putten OCMNL te Zeewolde
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPOCMNL-ON01

2.6 Gemeentelijk beleid

2.6.1 Koersdocument Structuurvisie Zeewolde

De gemeente wil een structuurvisie opstellen voor de gehele gemeente. In het kader van de structuurvisie is het Koersdocument Structuurvisie Zeewolde vastgesteld. Het koersdocument is een eerste besluit over de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling. Het is geen uitvoeringsplan. De gemeente is bezig met het opstellen van de structuurvisie.

De kernwaarden van Zeewolde zijn: rust, ruimte, groen en dynamiek. De bouwstenen die voor de structuurvisie worden gebruikt zijn: de kern Zeewolde, één of meerdere nieuwe kernen, groene toekomst, bereikbaarheid en economische toekomst.

In het koersdocument is het plangebied opgenomen in het deelgebied Zuidlob. De Zuidlob is het zuidelijkste puntje van Flevoland en heeft een agrarisch/recreatieve functie. Het gebied is het groene visitekaartje van het nieuwe land wanneer men vanuit de Randstad of de Veluwe binnenkomt. Het is een grootschalig en gevarieerd gebied. Het hoofddoel van de Zuidlob is het faciliteren van de landbouw in haar ontwikkeling en het beleefbaar maken en houden van het landschap. Aanvullend op het agrarische gebruik en de groene- en blauwe structuren is het mogelijk in dit gebied op ruime schaal verbrede landbouw toe te staan. In het document is opgenomen dat de belangen van de landbouw, de versterking van groene en blauwe structuren en de kansen voor kleinschalige recreatieve voorzieningen bij de boer, de Zuidlob een onlogische plek voor andere functies maken. Echter, het plangebied zelf heeft geen van de bovengenoemde functies. Het is ook niet geschikt voor agrarische bedrijvigheid. De nabije omgeving heeft voornamelijk een functie als groene structuur.

In de Zuidlob moet rekening worden gehouden met de reconstructie dan wel verlegging van de N30 tot een A30, die zuidelijk Flevoland per snelweg met het oosten verbindt. Daarmee wordt ook Zeewolde met haar bedrijven beter bereikbaar. De wijze waarop deze snelweg op de bestaande A27 kan worden aangesloten, wordt later bepaald. De voorgenomen ontwikkeling sluit aan op de ontwikkeling van bereikbaarheid in het gebied. Ook wordt ingespeeld op een economische toekomst. Bij het gebouw wordt gewerkt met duurzaamheidsmaatregelen waarmee het duurzaamheidsprofiel wordt benut.

2.6.2 Toekomstvisie Zeewolde 2030

In de Toekomstvisie Zeewolde 2030 worden als belangrijkste kwaliteiten van het buitengebied gezien: de grote schaal van het open agrarisch landschap, de natuurgebieden en het water. De unieke kwaliteiten van het grootschalig polderlandschap worden als zodanig echter vooral beleefd en gewaardeerd door wie daarin woont. De recreatieve waarde van het gebied is laag. Deze is vooral gebonden aan het water, de bos- en natuurgebieden. Gezocht wordt naar een verdere versterking van de belevingswaarde van het buitengebied van Zeewolde.

Naast de landbouw is het de verwachting dat in de toekomst andere functies een belangrijke rol gaan spelen als economische drager van het buitengebied. Kansen liggen hierbij vooral in de Zuidlob waar een verdere landschappelijke verdichting kan plaatsvinden.

De voorgenomen ontwikkeling speelt in op de Toekomstvisie. De betreffende locatie ligt in de Zuidlob. De ontwikkeling levert een bijdrage aan de werkgelegenheid in de gemeente. Bij de ontwikkeling vindt een natuurinclusieve inrichting plaats, waardoor de bestaande natuurwaarden van het gebied worden versterkt. De ontwikkeling heeft een toegevoegde waarde voor de beleving van het gebied, namelijk bij de overgang van het "oude" en het "nieuwe" land. Deze beleving wordt door de ontwikkeling versterkt.

2.6.3 Geldend bestemmingsplan

Ter plaatse van het plangebied aan Gooimeerdijk 12 is het bestemmingsplan "Buitengebied" van kracht. Dit bestemmingsplan is op 28 september 2006 vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan is op 14 mei 2007 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Flevoland.

afbeelding "i_NL.IMRO.0050.BPOCMNL-ON01_0004.jpg"

Afbeelding: Uitsnede geldende bestemmingsplankaart

In dit bestemmingsplan is het perceel bestemd als "Nutsvoorzieningen" (Nst). De bestemming biedt geen ruimte aan de voorgenomen ontwikkeling.

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is het voorliggende bestemmingsplan opgesteld. De gemeente Zeewolde heeft aangegeven om in principe planologische medewerking te verlenen, onder voorwaarden van eigen risico, plankosten en planschadeovereenkomst.