direct naar inhoud van 3.6 Verkeer en parkeren
Plan: Stichtse Putten OCMNL te Zeewolde
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPOCMNL-ON01

3.6 Verkeer en parkeren

Bij de voorgenomen ontwikkeling dient rekening gehouden te worden met eventuele gevolgen voor verkeerskundige aspecten in of nabij het plangebied, zoals verkeersbewegingen en parkeren.

Verkeer

In het onderstaande schema is een weergave gegeven van de intensiteiten en snelheden van motorvoertuigen op de provinciale en lokale wegen nabij het plangebied.

  Intensiteit   Snelheid  
Nationale stroomweg      
A27   66.625*   120 km/u  
Provinciale (stroom)wegen      
Gooiseweg (Nijkerkerweg - A27)   16.300**   100 km/u***  
Eemmeerdijk   3.000**   80 km/u  
Polderwegen      
Hoofdpolderweg   1.000   80 km/u  
Standaard Polderweg   500   80 km/u  

* Aantal in het jaar 2008.

** Aantal in het jaar 2009.

*** Vrachtverkeer kent een maximum van 80 km/u.

Het plangebied is goed bereikbaar, zowel vanuit de regio Flevoland als vanuit de regio Gooi en Vechtstreek. De A27 en de Stichtse Brug bieden een goede verbinding met de regio's. De ontsluiting van het plangebied is geregeld door middel van een in-/uitrit op de Gooimeerdijk.

In Bijlage 9 Berekening verkeersbewegingen en verkeersmiddel is het verwachte aantal verkeersbewegingen naar aanleiding van de ontwikkeling opgenomen. Op basis hiervan zijn in de koude situatie circa 600 extra autoverkeersbewegingen per dag te verwachten (rekening houdend met dagdiensten en ploegendiensten en aankomst en vertrek). Op de Eemmeerdijk is de intensiteit 3.000. De toename van het verkeer per fiets en openbaar vervoer wordt gering geacht.

De toename van het verwachte aantal verkeersbewegingen is niet zodanig substantieel dat als gevolg daarvan (extra) verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn om het verkeer vlot en veilig af te kunnen wikkelen. De kruising op de Gooimeerdijk komt volgens planning in 2012 in aanmerking voor reconstructie. Dit hangt samen met de geplande verdubbeling van de Gooiseweg. De voorgenomen ontwikkeling zou aanleiding kunnen zijn om de reeds geplande reconstructie eerder in uitvoering te nemen. Hierover zal nog overleg worden gepleegd met de provincie.

Parkeren

In bestemmingsplannen moet worden aangegeven hoe wordt omgegaan met de toetsing van het aantal benodigde parkeerplaatsen. In dit kader is voor de gemeente Zeewolde de "Notitie toepassing parkeernormen" vastgesteld. De notitie vormt de basis voor het berekenen van het benodigd aantal parkeerplaatsen. In het voorliggende bestemmingsplan is in de regels een algemene gebruiksbepaling opgenomen met betrekking tot parkeren. De regeling komt er op neer dat gekeken naar het toegestane gebruik en de functie van de bebouwing, op eigen terrein in voldoende mate in parkeergelegenheid moet worden voorzien. Bij iedere nieuwe oprichting, verandering van functie of uitbreiding van het bestaande gebruik moet overeenkomstig de notitie in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein worden voorzien. In een afwijkingsregel is vervolgens opgenomen dat van deze gebruiksbepaling kan worden afgeweken, indien overeenkomstig het daartoe vastgestelde beleid in de notitie, in de nabije omgeving voldoende (openbare) parkeerplaatsen aanwezig zijn of kunnen worden gerealiseerd.

Voor het bepalen van de totale parkeerbehoefte wordt gebruik gemaakt van het vastgestelde beleid. De notitie geeft aan op welke wijze het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen wordt bepaald. In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is het benodigde aantal parkeerplaatsen berekend. Voor de ontwikkeling is gekeken naar de parkeernorm van een soortgelijke functie, namelijk kantoren. Voor kantoren geldt een parkeernorm van 1,7 parkeerplaatsen per 100 m2 aan brutovloeroppervlak (BVO). De hoeveelheid BVO is in dit geval 8.950 m2. Dit betekent 8.950 m2 x 1,7 / 100 m2 = 152,15 dus dat er 153 parkeerplaatsen vereist zijn. Bij de voorgenomen ontwikkeling is uitgegaan van circa 200 parkeerplaatsen, hierdoor wordt ruimschoots voldaan aan de parkeernorm.

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is ook een berekening uitgevoerd voor het verwachte aantal verkeersbewegingen en de soorten verkeersmiddelen per dagdeel. In Bijlage 9 is de berekening opgenomen. Bij de ontwikkeling en de benodigde ruimte is rekening gehouden met deze berekening.

De circa 200 standaard parkeerplaatsen zullen vrijwel permanent in gebruik zijn (koude situatie). Hiervoor zal ten noordoosten van het gebouw een verhard parkeerterrein worden aangelegd. In geval van opschaling als gevolg van incidenten en rampen (warme situatie) is het mogelijk dat het aantal personen dat voor werkzaamheden naar het OCMNL toekomt toeneemt naar 300 en maximaal 400 (inclusief media-aandacht). Voor 'warm parkeren' is het voldoende om te voorzien in groen parkeren (een grasveld waarop geparkeerd kan worden). Een grasveld biedt mogelijkheden voor het aanleggen van structuren die functioneren als buffer voor de faunacorridors. Hiervoor is ten noorden van het gebouw ruimte gereserveerd voor circa 125 parkeerplaatsen.

Conclusie

De verkeerskundige aspecten leveren geen problemen op voor de voorgenomen ontwikkeling.