direct naar inhoud van 4.3 Planopzet
Plan: Stichtse Putten OCMNL te Zeewolde
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPOCMNL-ON01

4.3 Planopzet

Ingegaan wordt op de wijze waarop de voorkomende functies in het bestemmingsplan worden geregeld. In de planopzet is aansluiting gezocht bij de recente uitgave "Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen", kortweg SVBP. De planregels geven inhoud aan de op de verbeelding gegeven bestemming. De regels geven aan waarvoor de gronden en opstallen al dan niet mogen worden gebruikt en wat en hoe er mag worden gebouwd. Bij de opzet van de planregels is getracht het aantal regels zo beperkt mogelijk te houden en slechts datgene te regelen, wat werkelijk noodzakelijk is.

In het bestemmingsplan is de bestemming "Maatschappelijk" opgenomen voor het operationeel centrum met bijbehorende voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen. Het gebouw dient binnen het bouwvlak te worden gerealiseerd. Door middel van de aanduiding "maximale bouwhoogte (m)" is geregeld dat voor de diverse delen van het gebouw verschillende maximale bouwhoogtes gelden. Op de verbeelding is aangegeven voor welk deel van het gebouw welke maximale bouwhoogte is toegestaan. De bestemming "Natuur" is opgenomen aan de westzijde van het plangebied. Dit in verband met de bestaande natuur en de natuurinclusieve inrichting van de voorgenomen ontwikkeling.