direct naar inhoud van Artikel 7 Algemene gebruiksregels
Plan: Recreatieterrein Horsterwold 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01

Artikel 7 Algemene gebruiksregels

7.1 Strijdig gebruik

Naast hetgeen daaromtrent in artikel 7.2 Wet ruimtelijke ordening is bepaald wordt onder gebruik strijdig met het bestemmingsplan verstaan:

  • a. het gebruik of laten gebruiken van de vaartuigen en gebouwen voor een seksinrichting;
  • b. prostitutie;
  • c. andere doeleinden dan waarvoor burgemeester en wethouders vergunning hebben verleend;
  • d. het gebruik van de gronden en bouwwerken strijdig met de parkeernormen, overeenkomstig de bijlage 'Notitie toepassing parkeernormen'.
7.2 Afwijking parkeernormen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7.1 onder d indien in de nabije omgeving voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn of kunnen worden gerealiseerd, overeenkomstig de regels ten aanzien van parkeren zoals opgenomen in de bijlage 'Notitie toepassing parkeernormen'.

7.3 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening voor parkeren

De voorschriften van de Bouwverordening (onderwerpen van stedenbouwkundige aard) met betrekking tot parkeren, artikel 2.5.30, blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing.