direct naar inhoud van 1.4 Actueel bestemmingsplan
Plan: Recreatieterrein Horsterwold 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01

1.4 Actueel bestemmingsplan

Met het voorliggende bestemmingsplan wordt het geldende bestemmingsplan geactualiseerd. De reden voor deze actualisatie is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die vanaf 1 juli 2008 van kracht is geworden en waarbij is aangegeven dat gemeenten moeten beschikken over actuele en digitale bestemmingsplannen die binnen een periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling van het bestemmingsplan, opnieuw moeten worden vastgesteld.

Daar komt bij dat het bestemmingsplan niet alleen een belangrijk beleidsinstrument voor de gemeente is, maar ook het planologisch en juridisch bindende kader voor de burgers vormt. Het bestemmingsplan vormt het toetsingskader voor bouwplannen en de ruimtelijke inrichting van het gebied. Daarnaast wordt in een bestemmingsplan het ruimtelijke beleid aangegeven voor de komende tien jaar. Vanwege dit eerste aspect is het voor burgers van belang dat het bestemmingsplan duidelijk aangeeft wat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn.

Vervolgens is het van belang dat in vergelijkbare situaties een zelfde bouwmogelijkheid aanwezig is.

De actualisering van bestemmingsplannen heeft enerzijds betrekking op een aanpassing aan de feitelijke situatie en anderzijds betreft de actualisering een aanpassing aan gewijzigde inzichten en juridische kaders.

Uitgangspunt bij dit bestemmingsplan is de "Standaardregeling bestemmingsplannen" die door de gemeente Zeewolde is opgesteld, alsmede de meest recente inzichten omtrent het digitaal en analoog opstellen van bestemmingsplannen zoals dit is verwoord in de landelijke RO standaarden en regels 2008 (onder andere Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen).

Het bestemmingsplan is primair een digitaal bestemmingsplan, maar is daarnaast ook analoog beschikbaar. Hierbij heeft (bij eventuele onderlinge verschillen) het digitale plan voorrang boven het analoge plan. Het digitale plan voldoet hiermee aan de eisen die de Wro en het Bro (Besluit ruimtelijke ordening) hieraan stellen.