direct naar inhoud van 2.5 Gemeentelijk beleid
Plan: Recreatieterrein Horsterwold 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01

2.5 Gemeentelijk beleid

2.5.1 Structuurvisie Zeewolde

De raad heeft in november 2008 de opdracht gegeven voor het opstellen van een structuurvisie voor de gehele gemeente. Aanleiding hiervoor vormde de wettelijke verplichting uit de nieuwe Wro, de lopende discussie over de schaalsprong van Almere en de behoefte om ook na 25 jaar bestaan helderheid te geven over de toekomst van Zeewolde. In dit proces staan de kernwaarden van Zeewolde (rust, ruimte, groen en dynamiek) niet meer ter discussie. Het proces om te komen tot een structuurvisie is gestart met het koersdocument. Het koersdocument is gevolgd door een oplegnotitie. De concept-structuurvisie heeft vervolgens vanaf 23 mei 2012 tot en met 3 juli ter inzage gelegen. Vaststelling van de structuurvisie staat gepland voor november 2012.

Koersdocument en oplegnotitie

Het koersdocument dat in juni 2009 door de raad is vastgesteld is een eerste besluit over de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling. Het is geen uitvoeringsplan. Met het koersdocument geeft de gemeente aan op welk punt op de horizon zij zich wil oriënteren voor de komende decennia. Tezamen met de oplegnotitie vormt dit het vertrekpunt voor de structuurvisie voor de gemeente Zeewolde voor de periode 2012-2022.

Omdat de structuurvisie nog geen officieel beleidsdocument is, worden hier ook de uitgangspunten van het koersdocument en de oplegnotitie beschreven.

Koersdocument

In het koersdocument zijn 5 thema's genoemd die de bouwstenen vormen voor de structuurvisie, de zogenoemde bouwstenen

 • 1. ontwikkelingen in een groter perspectief
 • 2. de toekomst van de bestaande kern
 • 3. de economische toekomst
 • 4. de bereikbaarheid
 • 5. de groene toekomst

Daarnaast heeft de gemeente de behoefte om duurzaamheid en innovatie als rode draad de strategie te laten bepalen.

In het koersdocument is een zonering met hoofdfuncties vastgelegd. Het plangebied van dit bestemmingsplan valt binnen de "Transformatiezone Randmeer". In dit gebied ziet de gemeente kansen voor verschillende functieveranderingen. Binnen dit gebied zal ook vorm moeten worden gegeven aan de gewenste kwaliteitsslag voor de bestaande kern; waar nodig herstructureren en meer functiemenging, waar mogelijk inbreiding. Wanneer daar in de toekomst behoefte aan blijkt, dan kan meer ruimte voor bedrijven worden gecreëerd door uitbreiding van Trekkersveld in noordoostelijke richting of een kleiner terrein in het "zoekgebied uitbreidingslocaties" ten noorden van de bestaande kern. Voor kleinschalige, niet-hinderlijke bedrijven wordt gedacht aan menging met andere functies in de bestaande kern of uitbreidingen daarvan.

Oplegnotitie

Naar aanleiding van (on)voorziene ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en demografisch gebeid en een nieuwe samenstelling van het college en de gemeenteraad, is besloten om het "Koersdocument structuurvisie Zeewolde" op onderdelen bij te stellen of aan te scherpen, alvorens andere uitwerking tot de structuurvisie. Met name de doorlooptijd van de structuurvisie, in combinatie met de uitwerking (gedetailleerdheid) waren aspecten waar voorafgaand aan het opstellen van de structuurvisie essentiële keuzes in moeten worden gemaakt.

De concrete uitwerking van de doorlooptijd van de structuurvisie richt zich op een doorlooptijd van 10 jaar. Uitgaande van de vaststelling in 2012, gaat het om de periode van 2012-2022.

In het koersdocument wordt in de "Transformatiezone Randmeer" rekening gehouden met twee soorten zoekgebieden. Ten eerste de gebieden die zijn aangemerkt als "zoekgebied uitbreidingslocaties", deze vallen buiten de planperiode en worden in de structuurvisie niet verder uitgewerkt. De zoekgebieden "afronding bestaande kern" behoren tot de uitwerking van de structuurvisie. Wel geldt een nadere invulling van dit uitgangspunt namelijk dat - nog meer dan al aangegeven is in het koersdocument - de kwaliteit van het gebied leidend is. Ontwikkelingen zijn dus geen doel op zich maar moeten onderdeel zijn van een gebiedsimpuls. Een combinatie van extensieve woningbouw, kleinschalige recreatie en bijzondere vestigingen behoort in beginsel tot de mogelijkheden. Gekozen is voor flexibele plannen, geen grootschalige nieuwbouwwijken, maar losser en verspreider met een gevarieerde bebouwing. In relatie tot de actuele groeicijfers en de gewenste woonmilieus, zijn dit geschikte gebieden die binnen de planperiode van de structuurvisie uitgewerkt kunnen worden.

Kernwaarden uit het collegeprogramma 2010-2014 zijn wonen, water en welzijn. Deze kernwaarden bieden de mogelijkheid om de gemeente Zeewolde op de kaart te zetten. De structuurvisie vervult een belangrijke rol in het verkondigen van deze boodschap.

De keuze om in te zetten op het behoud van de kwaliteit van de bestaande kern blijft gehandhaafd. Op dit uitgangspunt gelden wel aanvullingen: ten eerste zijn er gezien de mogelijkheden in de Polderwijk, het recente besluit over het centrumgebied en de nieuwe Kadernota Wonen voldoende bouwlocaties voor doelgroepen beschikbaar. Inbreiding is daarom alleen mogelijk op locaties die al een bouwbestemming hebben. Opofferen van als zodanig bestemd groen ten gunste van woningbouw is niet aan de orde.

Daarnaast ontbrak in de het koersdocument een visie op de vraag wat de kern van Zeewolde in zijn totaliteit zou willen zijn en welke ruimtelijke keuzes hiervoor gemaakt moeten worden. Het is voor de structuurvisie belangrijk om ook relaties te leggen naar andere onderwerpen die de invulling van de kwaliteitsslag meebepalen, zoals de functies van het centrum, de mogelijkheden voor sport, cultuur en ontspanning en vermaak, de aanwezigheid van scholen en zorgvoorzieningen.

Structuurvisie 2022

De gemeente Zeewolde formuleert haar ruimtelijke visie op de toekomst tot 2022 in de vorm van een nieuwe structuurvisie. In de structuurvisie wordt duidelijk hoe de gemeente Zeewolde zich de komende jaren wil gaan ontwikkelen. Inmiddels heeft een concept van deze structuurvisie ter inzage gelegen. Kleinschalige initiatieven, in de vorm van bijzondere locaties in het groen en op het water, het vasthouden van de werkgelegenheid, de interesse voor ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, wellness, recreatie en de aandacht voor een duurzame ontwikkeling zijn belangrijke onderwerpen die op de agenda staan.

De (concept) structuurvisie geeft richting aan deze belangrijkste onderwerpen waarbij de nadruk voor de komende periode vooral ligt op projecten op het gebied van wonen, werken, welzijn en duurzaamheid.

Voor de structuurvisie gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1. Zeewolde wil een toekomstbestendige gemeente zijn: Zeewolde wil haar zelfstandige positie in Zuidoost Flevoland behouden, waarin eigen keuzes kunnen worden gemaakt voor de ontwikkeling. Dit betekent een leefomgeving van een goede kwaliteit, met een evenwichtig voorzieningenpakket van winkels, zorg en onderwijs, passende woonmilieus, met aandacht voor alle leeftijdscategorieën.
 • 2. Kwaliteit in plaats van kwantiteit: de kwaliteit van een gebied is leidend voor de inrichting. Ontwikkelingen zijn geen doel op zich, maar moeten onderdeel zijn van een gebiedsimpuls. Bos en water zijn de kwaliteiten van Zeewolde, die benut kunnen worden bij het aanbod van recreatie, wonen en werken. Het dorpse karakter van het dorp en het plezierige woonklimaat is de kwaliteit van het dorp die versterkt kan worden. Bij recreatieve functies wordt gezocht naar kwaliteit en variatie.
 • 3. Ruimte voor specifieke bevolkingsgroepen: de gezinnen die een veilige woonomgeving en goed onderwijs vragen, blijven een belangrijke doelgroep. Maar daarnaast is meer ruimte nodig voor specifieke groepen op de woningmarkt, zoals starters en senioren.
 • 4. Kernwaarden wonen, water, welzijn en duurzaamheid: de projecten die worden benoemd in de structuurvisie moeten een toegevoegde waarde hebben voor één van de kernwaarden van Zeewolde. Deze kernwaarden zijn verder uitgewerkt in bouwstenen voor de structuurvisie.

Transformatiezone Randmeer

In de transformatiezone liggen rond de kern Zeewolde de gebiedskwaliteiten bos, water en het open agrarisch gebied. Op de overgangen ziet de gemeente de komen periode ruimte voor gebiedsontwikkelingen. Daarbij geldt dat de bestaande gebiedskwaliteiten de basis moeten vormen in de ontwikkelingen. Bij deze ontwikkelingen staat de diversiteit voorop. Er ontstaan op deze scheidingslijn nieuwe, hoogwaardige, afwisselende leefmilieus met een toegevoegde waarde voor Zeewolde.

Conclusie

Het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan ligt in de zone Oostvaarderswold/Horsterwold met de aanduiding "gebiedsontwikkeling Horsterwold". De gebiedsgerichte ontwikkelingen hebben echter geen betrekking op het plangebied voor het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan, zoals dat voorligt, past binnen de beschrijving van de uitgangspunten, doelstellingen en visie op hoofdlijnen in de concept-structuurvisie.

2.5.2 Beleidsnota en actiepuntenprogramma recreatie & toerisme

In het rapport Ont-spannend Zeewolde is de beleidsnota en het actiepuntenprogramma voor recreatie en toerisme opgenomen.

Via het gemeentelijke toeristisch-recreatief beleid en de inzet van beleidsinstrumenten kan de recreatie in en het toerisme naar Zeewolde worden beïnvloed en bepaalde ontwikkelingen worden gestimuleerd, geconsolideerd dan wel afgeremd.

Voor de gemeente Zeewolde is het recreatieprofiel bepaald. In dit profiel zijn de ontwikkelpotenties voor toerisme en recreatie in Zeewolde gegeven en is een beeld geschetst van het toekomstige toeristisch-recreatief product. In dat profiel worden als hoofddoelen voor toeristische en recreatieve ontwikkelingen onderscheiden:

 • 1. Versterking van de economische structuur van Zeewolde.
 • 2. Bijdragen aan de leefbaarheid en gezelligheid in Zeewolde.

Deze hoofddoelen zijn in het kader van de recreatienota vertaald naar zeven concrete ambities. Deze liggen op het vlak van extra recreatievoorzieningen, hogere bezettingsgraad van accommodaties, seizoensverlenging en een grotere naamsbekendheid.

Om deze ambities te verwezenlijken zijn de volgende vijf speerpunten gekozen:

 • 1. Het stimuleren van de totstandkoming van een hoogwaardig en gevarieerd dagrecreatief aanbod.
 • 2. Het stimuleren van de uitbreiding en verbetering van het verblijfsrecreatief aanbod.
 • 3. Het verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat.
 • 4. Het bevorderen van de organisatiestructuur en samenwerkingsverbanden binnen en met de recreatiesector.
 • 5. Het vergroten van de bekendheid van Zeewolde als toeristische bestemming.

De beleidsnota dient als leidraad voor de gemeente en geeft een overzicht van projecten binnen de gemeente op dit vlak.

Met het verblijfsrecreatieterrein kan een bijdrage worden geleverd aan de beleidsnota en het actiepuntenprogramma.

Conclusie

Het voorliggende bestemmingsplan past binnen het beleid en de actiepunten voor recreatie en toerisme.