direct naar inhoud van 4.2 Bodem
Plan: Recreatieterrein Horsterwold 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01

4.2 Bodem

Ten aanzien van de bodemkwaliteit geldt de Wet bodembescherming (Wbb) en het (bijbehorende) Besluit bodemkwaliteit. Gestreefd wordt naar een duurzaam gebruik van de bodem. Bij een ruimtelijk plan moet de bodemkwaliteit van het betreffende gebied inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij is van belang te weten of er bodemverontreiniging is die de functiedoelen kan frustreren, of er gezondheidsrisico's of ecologische risico's daardoor zijn en wat de mogelijkheden zijn om er tijdig iets aan te doen. Het uitgangspunt wat betreft de bodem in het plangebied is, dat de kwaliteit daarvan zodanig dient te zijn dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid bij het gebruik van het plangebied voor de voorgenomen functie(s).

Het plangebied is een onverdachte locatie. Het bestemmingsplan betreft een consoliderend plan. Het plan is in beginsel gericht op het regelen van de bestaande functies in het plangebied. Er worden ten opzichte van de vigerende bestemmingsplannen geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt, waarvoor de bodemkwaliteit een belemmering zou kunnen zijn.

Voor het aanvragen van omgevingsvergunningen kan om een bodemonderzoek worden gevraagd.

Conclusie

In het kader van het voorliggend bestemmingsplan zijn er geen belemmeringen vanuit het aspect bodem.