direct naar inhoud van 4.3 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: Recreatieterrein Horsterwold 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01

4.3 Archeologie en cultuurhistorie

Archeologie

In 1992 is het Europese Verdrag van Valletta/Verdrag van Malta gesloten. Bedoeling van het verdrag is om de archeologische waarden in de bodem zoveel mogelijk te beschermen door ze in de bodem (in situ) te behouden. Het verdrag heeft in Nederland geleid tot de Wet op de archeologische monumentenzorg (WAMZ) die in 2007 van kracht is geworden.

In het kader hiervan dient een gemeente ruimtelijke planvorming te toetsen op archeologische waarden. Indien potentiële archeologische waarden worden verstoord, dient hier nader onderzoek naar te worden verricht.

Voor de gemeente Zeewolde geldt het "Archeologiebeleid gemeente Zeewolde". Dit beleid is opgesteld in de vorm van een archeologische beleidskaart, een toelichting en catalogus van archeologische monumenten.

In het archeologiebeleid zijn gebieden onderscheiden. Voor elk gebied geldt een ander afwijkingsregime voor werkzaamheden met een bepaald oppervlak en diepte.

Op de archeologische beleidskaart is vrijwel het gehele plangebied opgenomen met een "gematigde archeologische verwachting" en een klein deel van het plangebied valt onder "archeologievrij gebied".

De gebieden met een "gematigde archeologische verwachting" vallen onder de categorie "archeologisch waardevol gebied 4". Het betreft zones met naar verwachting een gemiddelde dichtheid aan archeologische waarden en zones waar naar verwachting de archeologisch relevante bodemlaag is aangetast. De beleidsdoelstelling voor deze categorie is archeologisch vooronderzoek om vast te stellen of sprake is van behoudenswaardige archeologische waarden, maar dan alleen in het geval van grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen, dus op incidentele basis.

De volgende vrijstellingscriteria zijn op deze categorie van toepassing:

  • oppervlakte plangebied tot 1,5 ha;
  • diepte bodemingreep afhankelijk van vrijstellingsdiepte.

Het plangebied valt onder de zone waarin de vrijstellingsdiepte 80 cm onder maaiveld bedraagt.

De beleidsdoelstelling voor de gebieden die vallen onder de categorie "archeologievrij gebied" is vrijgave voor andere ruimtelijke functies.

afbeelding "i_NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01_0003.jpg"

Voor het plangebied is reeds de ruimtelijke hoofdstructuur van het recreatiewoningencomplex, zijnde de waterlopen en hoofdwegen, gerealiseerd. Ook zijn een groot aantal recreatiewoningen gebouwd. Hierdoor zijn er momenteel geen bodemingrepen meer te verwachten die een omvang van meer dan 1,5 ha en een diepte van meer dan 80 cm hebben. De nog te realiseren bouwwerken, zoals de recreatiewoningen, hebben namelijk elk een oppervlakte die veel minder bedraagt dan 1,5 hectare.

Het bovenstaande impliceert dat geen archeologisch onderzoek hoeft te worden uitgevoerd. Voor het gebied dat is weergegeven als "gematigde archeologische verwachting" wordt de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie" opgenomen.

Cultuurhistorie

In het plangebied zijn geen archeologische monumenten en monumenten met de status rijksmonument of gemeentelijke monument aanwezig. Ook is de overige cultuurhistorische waarde van het plangebied gering.

Conclusie  

In principe zijn er vanuit het aspect archeologie geen belemmeringen voor het bestemmingsplan te verwachten. Wel wordt een beschermde regeling opgenomen voor archeologie door middel van een dubbelbestemming. In het gebied met de dubbelbestemming is archeologisch vooronderzoek nodig bij grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen. Vrijstelling geldt voor ingrepen met een oppervlakte tot 1,5 hectare of een diepte van maximaal 80 centimeter. Vanuit het aspect cultuurhistorie zijn er geen belemmeringen voor het bestemmingsplan.