direct naar inhoud van 4.4 Water
Plan: Recreatieterrein Horsterwold 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01

4.4 Water

Wetgevend kader

De gemeente Zeewolde is niet primair verantwoordelijk voor alle watertaken, maar moet de waterbelangen wel goed beschrijven en afwegen binnen de ruimtelijke ordening. Hiervoor is één van de instrumenten de verplichte watertoets. De watertoets houdt in dat het waterschap beoordeelt of de waterbelangen voldoende zijn afgewogen. Voor de gemeente Zeewolde is dit Waterschap Zuiderzeeland. De voor de gemeente en waterschap van belang zijnde wateraspecten zijn hieronder beschreven.

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater en hemelwater. De gemeente mag vervolgens zelf bepalen op welke wijze het ingezamelde hemelwater wordt verwerkt. Verder heeft de gemeente de zorgplicht voor het in openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen, om structurele problemen als gevolg van een voor de gebruiksfunctie nadelige grondwaterstand in openbaar bebouwd gebied zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit betreft maatregelen voor zover die doelmatig zijn en die niet onder de verantwoordelijkheid van de provincie of het waterschap vallen.

Het Waterschap Zuiderzeeland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, het beheer van het waterpeil, de zuivering van afvalwater. Het is van belang dat de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallatie toereikend is en dat het afvalwater niet te veel verdund wordt met regenwater. De provincie Flevoland is verantwoordelijk voor het beschermen van het grondwater.

Sinds 2003 is het verplicht om bij ruimtelijke plannen en besluiten aan te geven op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. De watertoets is een proces waarbij de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium afspraken maken over de toepassing en uitvoering van het waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid. Het waterschap is het eerste aanspreekpunt in het watertoetsproces, waarbij het waterschap rekening houdt met het provinciale grondwaterbeleid.

Beleid  

De meest relevante beleidsstukken zijn hieronder toegelicht. Het belangrijkste gezamenlijke punt uit deze beleidsstukken is dat water een belangrijk sturend element is in de ruimtelijke ordening. Hierbij zijn de bekende drietrapsstrategieën leidend:

  • vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit);
  • voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit).

Europese Kaderrichtlijn Water

Met de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) wil Europa het oppervlakte- en grondwater kwalitatief en ecologisch beschermen en verbeteren en een duurzaam gebruik van water bevorderen. De Europese Kaderrichtlijn water stelt doelen voor een goede ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater en het grondwater. Voor de implementatie van de kaderrichtlijn binnen Nederland heeft de afgelopen jaren een intensieve samenwerking op het niveau van (deel)stroomgebieden en gebiedsprocessen plaatsgevonden.

De uitgangspunten en principes van de kaderrichtlijn zijn:

  • de vervuiler betaalt;
  • de gebruiker betaalt;
  • sinds 2000 geen achteruitgang van chemische en ecologische toestand;
  • resultaatverplichting in 2015;
  • stroomgebiedbenadering (op Europees niveau).

Nationaal Waterplan

Het Nationaal Waterplan betreft het nationale waterbeleid. Het Nationaal Waterplan bevat tevens de stroomgebiedbeheerplannen die op grond van de Kaderrichtlijn Water zijn opgesteld.

De grondgedachte voor duurzaam waterbeheer is "meebewegen met natuurlijke processen waar het kan, weerstand bieden waar het moet en kansen voor welvaart en welzijn benutten". Het rijk vindt het daarbij van belang dat bij alle wateropgaven en -maatregelen maximaal wordt gekoppeld aan andere opgaven en maatregelen en dat problemen zo min mogelijk worden afgewenteld.

Waterbeheerplan 2010-2015

Waterschap Zuiderzeeland streeft naar veiligheid, voldoende water en schoon water. De wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven, staat in het Waterbeheerplan 2010-2015. Het waterbeheerplan is daarom ingedeeld in deze drie thema's:

  • Veiligheid: Met de groei van het stedelijk gebied en de economische bedrijvigheid langs en op de dijken is het van belang dat deze veiligheid gewaarborgd blijft.
  • Voldoende water: Het watersysteem is zo ingericht dat wateroverlast wordt voorkomen. Ook in droge periodes moet er voldoende water zijn. Daarnaast moet het watersysteem in Flevoland voorbereid zijn op toekomstige klimaatveranderingen.
  • Schoon water: Het waterschap zet in op schoon oppervlakte- en grondwater en een goede structuurdiversiteit langs de oevers van het watersysteem. Ook het op orde houden van de afvalwaterzuiveringen is een belangrijke taak.

Water in relatie tot het plangebied

Het bestemmingsplan is conserverend van aard. Daarnaast is er nog een beperkte functiewijziging mogelijk, namelijk om door middel van een wijzigingsbevoegdheid een tweede bedrijfswoning te realiseren in plaats van een recreatiewoning. Overigens, in het geldende bestemmingsplan was deze tweede bedrijfswoning ook al mogelijk. Waterhuishoudkundig zijn er geen wijzigingen ten opzichte van het geldende bestemmingsplan.

Opgemerkt wordt dat in het Omgevingsplan Flevoland het plangebied en groot gebied er om heen zijn aangewezen als boringsvrije zone Zuidelijk Flevoland en tevens reservering ten behoeve van openbare drinkwatervoorziening. Aangezien voorliggend plan conserverend van aard is, leidt het plan niet tot beperkingen van de betreffende zone.

Op elk ruimtelijk plan is de watertoets van toepassing. Aangezien er geen waterhuishoudkundige wijzigingen zijn ten opzichte van het geldende plan, kan worden volstaan om het voorontwerpbestemmingsplan voor de watertoets ter beoordeling voor te leggen aan het Waterschap Zuiderzeeland. Dit betreft een waterparagraaf van het niveau 3 zoals beschreven op pagina 9 van het rapport "De watertoets toegepast in Flevoland". Het voorontwerpbestemmingsplan is voorgelegd aan het waterschap. Hierop heeft het waterschap geen overlegreactie ingediend.

Voor een beschrijving van het watersysteem, de oppervlaktewaterpeilen en de invloeden op de omgeving wordt verwezen naar het peilbesluit "Horsterwold" van het Waterschap Zuiderzeeland. Voor het recreatieterrein Horsterwold is sprake van een gescheiden rioleringsstelsel. Het schone regenwater wordt hierdoor benut binnen het watersysteem, terwijl de huishoudelijke vuillast naar de zuivering wordt getransporteerd. In nauw overleg met het waterschap is afgesproken dat de riolering van Horsterwold voor het gemaal wordt aangesloten op de persleiding en dat het waterschap de controle houdt over de pomp.

In het plangebied is oppervlaktewater aanwezig in de vorm van een waterpartij. De waterpartij kan een te veel aan neerslag bergen. Grenzend aan (en voor een gering deel in) het plangebied ligt de Groenewoudsetocht. Deze tocht staat in verbinding met de Hoge Vaart.

Om te voorkomen dat de kwaliteit van het water verslechtert, moet bij het bouwen zoveel mogelijk het gebruik van uitlogende materialen (zoals zink) worden vermeden.