direct naar inhoud van 4.6 Geluid
Plan: Recreatieterrein Horsterwold 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01

4.6 Geluid

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. Op basis van deze wet dient bij het opstellen van bestemmingsplannen en bouwplannen aandacht te worden besteed aan het aspect "geluid".

In de Wgh is een zonering van industrieterreinen, wegen en spoorwegen geregeld. Enerzijds betekent dit dat (geluids)eisen worden gesteld aan de milieubelastende functies, anderzijds betekent dit dat beperkingen worden opgelegd aan milieugevoelige functies. In deze paragraaf wordt ingegaan op de geluidsaspecten met betrekking tot gezoneerde industrieterreinen en wegverkeerslawaai. Spoorweglawaai is in deze situatie niet relevant, binnen het plangebied of in de directe omgeving liggen immers geen spoorwegen.

Gezoneerd industrieterrein

Ten noordoosten van het plangebied liggen de terreinen Trekkersveld I, II en III en Horsterparc. Op grond van het type bedrijven die worden toegelaten, zijn deze terreinen gezoneerde industrieterreinen in het kader van de Wgh. De geluidszone is vastgelegd in het bestemmingsplan "Geluidzonering Trekkersveld I/II/III en Horsterparc. Op de afbeelding "Geluidszone terreinen" is de betreffende geluidszone opgenomen. Het plangebied bevindt zich buiten de geluidszones van deze terreinen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01_0004.jpg"

Afbeelding: Geluidszone terreinen

Wegverkeerslawaai

Geluidszones 

In de Wgh is onderscheid gemaakt tussen "stedelijk gebied" en "buitenstedelijk gebied". Het plangebied ligt in het buitenstedelijk gebied. Voor het buitenstedelijk gebied gelden de volgende zones:

  • voor een weg bestaande uit 1 of 2 rijstroken: 250 meter;
  • voor een weg bestaande uit 3 of 4 rijstroken: 400 meter;
  • voor een weg bestaande uit 5 of meer rijstroken 600 meter.

De Wgh stelt dat in principe de geluidsbelasting op (bedrijfs)woningen niet de 48 dB mag overschrijden. Indien nieuwe geluidgevoelige functies worden toegestaan, is op basis van de Wgh akoestisch onderzoek verplicht naar de geluidsbelasting ten gevolge van alle wegen op een bepaalde afstand (binnen een zone) van de geluidgevoelige functie(s).

Grenswaarden

Nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals (bedrijfs)woningen, die worden gerealiseerd binnen de geluidszones moeten worden getoetst aan grenswaarden van de geluidsbelasting die zijn aangegeven in de Wgh. Hierbij geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB (Lden). Indien deze waarde wordt overschreden, dan kan het college van burgemeester en wethouders ontheffing verlenen. De maximale ontheffingswaarde is afhankelijk van de functie van het geluidgevoelig object en de geluidsbron.

Wegverkeerslawaai in relatie tot het plangebied

Het bestemmingsplan is conserverend van aard. Enerzijds wordt de bestaande situatie vastgelegd, anderzijds maakt het de ontwikkelingen mogelijk die planologisch al mogelijk waren en waar dus een planologische titel voor is. Dit betekent dat binnen het plangebied geen nieuwe geluidgevoelige objecten mogelijk worden gemaakt. Een toetsing aan de grenswaarden van de Wgh is daarom niet nodig.

Weliswaar is het bestemmingsplan conserverend van aard, maar nog niet alles dat mogelijk is binnen het vigerende bestemmingsplan is al (volledig) gerealiseerd. Van de nog niet gerealiseerde zaken zijn op grond van de Wgh alleen bedrijfswoningen aan te merken als geluidgevoelig. Recreatiewoningen, zijnde woningen die niet zijn bestemd voor permanente bewoning, vallen niet onder dit begrip. Recreatieverblijven die naar hun aard niet bestemd zijn voor bewoning in de zin van de Wgh maar voor recreatief verblijf, hoeven niet bij de besluitvorming te worden betrokken. De Wgh is hier niet van toepassing.

Binnen het plangebied is reeds 1 bedrijfswoning gerealiseerd. Via een wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om 1 recreatiewoning om te zetten naar een bedrijfswoning. In dit geval is van belang de Bosruiterweg. Deze weg heeft een zonebreedte van 250 meter aan weerszijden van de weg. Een nieuw te realiseren bedrijfswoning kan binnen de geluidszone van deze weg liggen. Ook dient rekening te worden met de Gooiseweg en de toekomstige verdubbeling daarvan. Bij de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid geldt als voorwaarde dat de tweede bedrijfswoning milieutechnisch uitvoerbaar moet zijn. Hierbij moet ook worden voldaan aan het aspect geluid.

Conclusie

Het voorliggende bestemmingsplan kent geen belemmeringen vanuit het aspect geluid.