direct naar inhoud van 4.8 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Recreatieterrein Horsterwold 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01

4.8 Bedrijven en milieuzonering

Uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening moet bij nieuwe ontwikkelingen worden nagegaan welke bronnen in of nabij het plangebied een belemmering kunnen vormen voor gevoelige functies als wonen. Daarnaast moet worden bezien of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat (de "omgekeerde werking").

In dat kader worden in de VNG-brochure "Bedrijven en milieuzonering" richtafstanden gegeven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De afstanden gaan uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet worden beoogd, dan kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting (in plaats van de richtafstanden).

Volgens de publicatie geldt voor een "kampeerterrein, vakantiecentra e.d. (met keuken)" een afstand van tenminste 50 meter in verband met het aspect geluid. Opgemerkt wordt dat bij deze afstand vooral gekeken is naar bedrijfsvoorzieningen "met keuken" (maaltijd- en drankvoorzieningen). In dit geval is op het terrein geen sprake van een restaurant, café of iets dergelijks. Daarom kan een kleinere richtafstand worden aangehouden.

Binnen een zone van 50 meter rondom het recreatieterrein zijn geen woningen, agrarische bedrijven en overige bedrijven aanwezig. Op een afstand van circa 175 meter ligt het terrein Horsterparc. Dit betreft een gezoneerd industrieterrein in het kader van de Wet geluidhinder. In paragraaf 4.6 is dit reeds aan de orde gekomen. Hieruit blijkt dat het recreatieterrein Horsterwold niet in de geluidszone van het terrein ligt.

Conclusie

Het aspect bedrijven en milieuzonering leidt niet tot een belemmering van het voorliggende bestemmingsplan.