direct naar inhoud van 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Recreatieterrein Horsterwold 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Overleg 

In het kader van artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vooroverleg gevoerd over het voorontwerpbestemmingsplan met de gebruikelijke overlegpartners in het kader van de ruimtelijke ordening, waaronder het waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland.

Het voorontwerpbestemmingsplan "Recreatieterrein Horsterwold 2012" is aan de daartoe aangewezen instanties toegezonden. Gedurende de reactietermijn heeft de provincie een reactie ingediend. Deze heeft geleid tot een tekstuele aanpassing van paragraaf 4.9.

Inspraak 

Het voorontwerpbestemmingsplan "Recreatieterrein Horsterwold 2012" is gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd.

Gedurende de reactietermijn is er één reactie ontvangen. In Bijlage 2 is deze reactie kort samengevat en voorzien van een gemeentelijke beoordeling. Daarbij is per onderdeel aangegeven of de reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.

14 februari 2013.